რეგულირება

TGX ბროკერის სტატუსით გაწევრიანება დაშვებულია მხოლოდ საქართველოში რეგისტრირებული კომერციული ბანკებისა და უცხოური ბანკის ფილიალებისთვის, რომლებიც იძენენ TGX ბროკერის სტატუსს.

TGX ბროკერი ექვემდებარება ეროვნული ბანკის, ოქროს სერტიფიკატების ემიტენტის რეგულირებას.

კომერციული ბანკების რეგულირების მიზნით ეროვნული ბანკი ხელმძღვანელობს:
  • საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ;
  • საქართველოს კანონი კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ;
  • სხვა ნორმატიული აქტებით და კანონქვემდებარე დოკუმენტებით.

აღნიშნული დოკუმენტაცია შესაძლებელია იხილოთ: http://www.nbg.gov.ge/index.php?m=178   

ეროვნული ბანკის ოქროს სერტიფიკატების გამოშვების, მიმოქცევის და განაღდების  საკითხებს,  ასევე ოქროს სერტიფიკატების შესაბამისი სტანდარტიზირებული ოქროს ზოდების მახასიათებლებს ადგენს და არეგულირებს დებულება „საქართველოს ეროვნული ბანკის ოქროს სერტიფიკატების“ შესახებ.

                                                                                                                      დებულება